08.11 (KG 2021)

S. Véronique MARGRON, Dominikanki Miłosierdzia od Ofiaro-wania NMP