Stałe Forum Narodów Zjednoczonych ds. Rdzennych Mieszkańców

W dniach 19-30 kwietnia 2021r. pod hasłem: „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje: rola ludów tubylczych w realizacji celu zrównoważonego rozwoju 16”, w świetle sytuacji ewoluującego COVID -19, odbędzie się 20. sesja Forum Ludów Tubylczych. Cel 16 stanowi podstawę realizacji wielu praw zapisanych w Deklaracji Praw Ludów Tubylczych ONZ, takich jak dostęp do niedyskryminującego i włączającego wymiaru sprawiedliwości, uznawanie instytucji tubylczych, zasada dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody oraz prawo do ziemi, terytoriów i zasobów.

Forum, które powstało w lipcu 2000 r., zajmuje się kwestiami rdzennymi związanymi z rozwojem gospodarczym i społecznym, kulturą, środowiskiem, edukacją i prawami człowieka. Forum podnosi świadomość i promuje integrację i koordynację działań związanych z kwestiami rdzennymi w ramach systemu ONZ; a także promuje poszanowanie i pełne stosowanie postanowień Deklaracji Praw Ludów Tubylczych ONZ.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo jest aktywnie zaangażowane w coroczne Forum Ludów Tubylczych w ONZ, zwłaszcza z grupą REPAM i innymi grupami z regionu Amazonii.

Pandemia COVID-19, bezprecedensowy kryzys zdrowotny, gospodarczy i społeczny, bardzo negatywnie wpłynął na wdrażanie Agendy 2030, szczególnie w przypadku ludów tubylczych. Wiele rządów nie zapewniło odpowiedniej opieki zdrowotnej i wsparcia podczas pandemii, która zmusiła rdzenną ludność do polegania na swoich przodkach i tradycyjnych roślinach leczniczych. Sposób radzenia sobie z tym kryzysem i jego trwającymi konsekwencjami społeczno-gospodarczymi posłuży jako papierek lakmusowy przyrzeczenia, by nikt nie został wykluczony.

Pandemia spowodowała również, że społeczność międzynarodowa zwróciła uwagę na tradycyjne praktyki oparte na wiedzy rdzennych mieszkańców, związane z rodzimymi systemami żywnościowymi, różnorodnością biologiczną i zmianami klimatycznymi. Chociaż zmiana klimatu wpływa na wszystkie ekosystemy na ziemi, ze względu na ich dużą zależność od ekosystemów, zmiany klimatyczne mają nieproporcjonalny wpływ na ludność tubylczą. Pożary lasów, topnienie morza, pustynnienie, zakwaszenie oceanów i bielenie koralowców pozbawiają społeczności tubylcze ich zasobów. Jako strażnicy 80% światowej bioróżnorodności, ludy tubylcze mogą przyczynić się do globalnych wysiłków na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i promowania wychwytywania dwutlenku węgla w oparciu o ekosystem. Mogą również pomóc w opracowaniu inicjatyw łagodzących i dostosowawczych. Aby skorzystać z ich wiedzy, wszystkie zainteresowane strony powinny zachęcać ludność tubylczą do udziału w opracowywaniu polityk i inicjatyw na wszystkich poziomach.

Zachęcający jest widok niektórych środków podjętych lub planowanych przez jednostki ONZ w celu wdrożenia zaleceń Stałego Forum. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa zapewnia obsługę sekretariatu Grupie Przyjaciół Ludności Rdzennej i prowadzi Globalną Kampanię na rzecz Wzmocnienia Rdzennych Kobiet na rzecz „Zerowego Głodu”. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka zintensyfikowało swoje wysiłki na rzecz ułatwienia dialogu między ludnością tubylczą a władzami państwowymi, w świetle „utrzymującego się braku udziału ludów tubylczych w podejmowaniu decyzji i nasilającej się przemocy wobec tubylczych obrońców praw człowieka na całym świecie”.

Inne artykuły