Błogosławione Siostry Miłosierdzia, męczenniczki z czasów Rewolucji Francuskiej

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (…) ani śmierć, ani życie, (…) ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, (…) ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 8, 35.38-39)